IFC
פורמט שיתוף
קבצי תוכנות
 BIM 

יועצים / רישוי זמין / מבא"ת

עם אימוץ טכנולוגיית         כסטנדרט עבודה גם בישראל, מתפתח צורך ברור בתנועת קבצים, הלוך ושוב, בין כל הגורמים בענף

גרפיסופט ממשיכה לשמש דוגמה עולמית בגישתה הפתוחה לשימוש בתוכנות יעודיות, גם אם הן מתחרות בארכיקאד

ובתוספי תכנון המערכות והמידול האנרגטי שכלולים בארכיקאד

   

                       

 

 

ארכיקאד כוללת יכולת המרת קבצים רחבה ומאפשרת למשתמש משלוח והגשת קבצים בפורמטים שונים התואמים את דרישות רישוי זמין ומבא"ת

 

SAVE AS

 

     DWFX מערכת רישוי זמין דורשת משלוח קובץ מסוג

 ולהמיר אותו לסוג המבוקש באמצעות תוכנות הצפיה המומלצות ע"י מנהל התכנון DWG כדי ספק דרישה זו יש לשמור עותק של הקובץ כ

 

FILE > SAVE AS

> סוג הקובץ

> SETTINGS > SAVE

חלון ההגדרות מאפשר קביעת מאפיינים רבים כגון: קנ"מ, יחידות מידה, עטים, שכבות 
ועוד, לפני השמירה

נשמח לעמוד לרשותכם בנושא שיתוף הקבצים והגשה לגורמי הרישוי השונים, פנו למייל support@archicad.co.il